企業電腦<契約編號:17-LP5-03942>
https://sites.google.com/a/weishin-tech.com.tw/wei-xing-ke-ji-you-xian-gong-si/tai-yin-biao-zhuan-qu/qi-ye-dian-nao-qi-yue-bian-hao-lp5-105016/ci-fu-qi

NAS